OSADY SCIEKOWE

Wyzwania

K

Czynniki szkodliwe dla zdrowia ludzi pracujących z osadami ściekowymi w oczyszczalniach ścieków i poza nimi.

K

Zmienność w czasie ilości i składu osadów ściekowych

K

Zagrożenia chemiczne i biologiczne osadów ściekowych dla wód i gleby.

K

Słaba odwadnialność osadów ściekowych.

K

Zakaz składowania osadów ściekowych na wysypiskach odpadów.

K

Bardzo wysokie koszty osuszania osadów ściekowych.

K

Możliwość odzysku z osadów ściekowych składników biogennych, zwłaszcza fosforu.

Oferowane rozwiązanie

K

Oferowane zagospodarowanie odwodnionych osadów ściekowych  wykorzystuje metody mokrej toryfikacji i mokrego utleniania dla otrzymania podłoża glebowego lub paliwa stałego.

K

Otrzymane podłoże glebowe może być użyte m.in. do rekultywacji terenów zdegradowanych i gospodarki zielenią.

K

Efektem zastosowania oferowanych rozwiązań są bardzo niskie koszty gospodarki osadowej w oczyszczalniach ścieków.